บทความวิชาการ
บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม: บทเรียน และโอกาส (Integrating Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care: Lessons and Opportunities)
ชื่อบทความ บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม: บทเรียน และโอกาส (Integrating Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care: Lessons and Opportunities)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-005-06-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มิ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 19 มิ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน คือ ความรู้ด้านผู้ป่วยและโรค (patient-oriented) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (product-oriented) และความรู้ด้านสังคม (social-oriented) ในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรควรบูรณาการความรู้ทุกด้านเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานเภสัชกรรมปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย บทความนี้กล่าวถึงการบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์คือเทคโนโลยีเภสัชกรรม เข้าในงานบริบาลทางเภสัชกรรม เนื้อหาเป็นการยกกรณีศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีใช้ยา ด้านการเตรียมยา และด้านการเก็บรักษายา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขหรือการป้องกันปัญหาโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีเภสัชกรรมเป็นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยในการใช้ยา
คำสำคัญ
Pharmaceutical technology, Pharmaceutical care, Modified release dosage form, Matrix system,