บทความวิชาการ
การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Management of epilepsy in pregnancy
ชื่อบทความ การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Management of epilepsy in pregnancy
ผู้เขียนบทความ ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-001-05-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 17 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ยังเป็นเรื่องที่มีข้อมูลอยู่อย่างจำกัด สำหรับเป้าหมายของการรักษาโรคลมชักในภาวะนี้ คือ สามารถควบคุมอาการชักได้ และลดความเสี่ยงการเกิดภาวะความพิการแต่กำเนิดของทารก ซึ่งในบทความนี้ได้กล่าวถึงตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากยากันชัก การจัดการเบื้องต้นเรื่องยากันชักในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
คำสำคัญ
โรคลมชัก หญิงมีครรภ์