บทความวิชาการ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิด rVSV-ZEBOV
ชื่อบทความ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิด rVSV-ZEBOV
ผู้เขียนบทความ ภญ. จินตนา คูณหอม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-005-05-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 เม.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Recombinant vesicular stomatitis virus–Zaire Ebola virus (rVSV-ZEBOV) เป็นวัคซีนชนิด vector-based vaccine โดยใช้ vesicular stomatitis virus เป็นพาหะ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุ์ Ebola-Zaire ซึ่งมีความรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้มากที่สุด จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าการให้วัคซีน rVSV-ZEBOV ที่ขนาด 20,000,000 PFU โดยการฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียและปวดข้อ
คำสำคัญ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลา, ebola vaccine , rVSV-ZEBOV vaccine