บทความวิชาการ
การดูแลภาวะตาแห้ง
ชื่อบทความ การดูแลภาวะตาแห้ง
ผู้เขียนบทความ ภญ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-04-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 เม.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 26 เม.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะตาแห้ง เป็นภาวะเรื้อรัง ไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้ตาบอด แต่มักรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน พบได้บ่อยในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ภาวะตาแห้งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยทางกายอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน กลุ่มอาการปากแห้งตาแห้ง (Sjögrens Syndrome) โรคหอบหืด เป็นต้น ซึ่งหากทราบสาเหตุควรดูแลจัดการที่ต้นเหตุด้วย กลไกการเกิดตาแห้งเกิดจากร่างกายผลิตน้ำตาในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่น้ำตาที่ผลิตมาไม่มีคุณภาพ การรักษาและป้องกันภาวะตาแห้ง ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน การสวมแว่นกันแดดกันลม และหลีกเลี่ยงยาที่มีผลลดการสร้างน้ำตา เป็นต้น ร่วมถึงการใช้ยา เช่น การใช้น้ำตาเทียมเพื่อชดเชยน้ำตาธรรมชาติที่มีปริมาณไม่เพียงพอ หลักการเลือกน้ำตาเทียมต้องคำนึงถึงความถี่ในการใช้ การแพ้สารกันเสีย ความรุนแรงของอาการตาแห้ง นอกจากนี้หากมีอาการอักเสบร่วมด้วย ควรพิจารณายาหยอดตาเพื่อลดอาการอักเสบ เช่น ยาหยอดตาประเภท สเตียรอยด์ หรือยาหยอดตาไซโคลสปอริน
คำสำคัญ
ตาแห้ง, น้ำตาเทียม, ยาหยอดตา, น้ำตา, โรคตาแห้ง, Dry eye, Artificial tear, Eye drop, Tear, dysfunctio