บทความวิชาการ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและแนวทางการรักษาทางเภสัชวิทยา
ชื่อบทความ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและแนวทางการรักษาทางเภสัชวิทยา
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร อรรถการ นาคำ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-04-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 เม.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 23 เม.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือ โรคที่แสดงถึงภาวะอุดกั้นของทางเดินอากาศหายใจแบบเรื้อรัง (chronic airflow limitation) และการเปลี่ยนแปลงที่ระดับเซลล์ต่างๆ ของพยาธิสภาพที่ปอด ผลที่เกิดจากภาวะผลกระทบนอกปอดที่สำคัญ (extrapulmonary effect) และโรคร่วมอื่นที่สำคัญ (comorbidities) ซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงควรจัดเป็นความผิดปกติของปอด แต่โรคร่วมอาจถูกนับเป็นความจำเป็นในเรื่องของการประเมินผลความรุนแรงและระบุในการรักษาที่เหมาะสม
คำสำคัญ
1.เพื่อทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยาธิสภาพของปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2.เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงของการเกิด