บทความวิชาการ
ยา apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
ชื่อบทความ ยา apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, อ.ภก.ชัยศิริ เหลืองสินศิริ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-002-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 05 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยาเสริมสารโดปามีน (Dopaminergic medications) เป็นเวลานานสำหรับรักษาโรคพาร์กินสัน มักพบปัญหาอาการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (motor fluctuations) ได้มาก แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการปรับขนาดยาชนิดต่างๆ ในรูปแบบรับประทานขนาดสูงสุดแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการยาหมดฤทธิ์หรืออาการ “off” periods ทั้งชนิดที่เกิดก่อนถึงมื้อยาต่อไปและชนิดที่เกิดอย่างกะทันหัน เป็นอาการที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก ปัจจุบันการใช้ยา apomorphine ฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบเป็นครั้งคราวและฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะท้ายที่มีปัญหา “off” periods หรือมีปัญหา motor fluctuations อื่นๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อยารักษาโรคพาร์กินสันชนิดรับประทาน สำหรับการใช้ยา apomorphine ในประเทศไทยยังมีการใช้อย่างจำกัดในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเท่านั้น ชื่อทางการค้าที่มีจำหน่าย คือ APO-go® อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยของยา apomorphine ได้แก่ อาการผิดปกติบริเวณที่ฉีดยา อาการความดันเลือดต่ำ และอาการคลื่นไส้อาเจียน
คำสำคัญ
apomorphine, APO-go®