บทความวิชาการ
การใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับ (Pharmacotherapy for Insomnia)
ชื่อบทความ การใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับ (Pharmacotherapy for Insomnia)
ผู้เขียนบทความ ภญ. ไพรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-02-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ก.พ. 2560
วันที่หมดอายุ 15 ก.พ. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการนอนไม่หลับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในคนปกติและคนที่มีโรคประจำตัว โดยสามารถแบ่งเป็น primary insomnia (อุบัติการณ์ 5%-10%) ซึ่งหมายถึง การนอนไม่หลับที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุอื่น ๆ และ comorbid insomnia (อุบัติการณ์ 85%-90%)1 ซึ่งสัมพันธ์กับสาเหตุที่ทราบแน่ชัด ได้แก่ การมีโรคประจำตัว เช่น depression, pain, sleep disorders, circardian rhythm disorders, การเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ทำให้มีอาการปัสสาวะตอนกลางคืน (nocturia) บ่อย จึงไม่สามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การได้รับยาบางชนิด เช่น ยาบรรเทาอาการคัดจมูก อาจมีผลข้างเคียงทำให้นอนไม่หลับได้เช่นกัน
คำสำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน