บทความวิชาการ
การเพิ่มการละลายและการดูดซึมของยาละลายน้ำยากรูปแบบรับประทานโดยอาศัยระบบนำส่งยาชนิดไขมัน
ชื่อบทความ การเพิ่มการละลายและการดูดซึมของยาละลายน้ำยากรูปแบบรับประทานโดยอาศัยระบบนำส่งยาชนิดไขมัน
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-001-01-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 03 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบนำส่งยาชนิดไขมันเป็นระบบที่สามารถเพิ่มการละลายและการดูดซึมยาละลายน้ำยากจากการบริหารยาวิธีการรับประทานโดยอาศัยการดูดซึมของน้ำมันและสารละลายในไขมันได้ดีในระบบย่อยของร่างกาย เช่น วิตามินที่ละลายในไขมันได้ดี ระบบนำส่งยาชนิดไขมันประกอบไปด้วย น้ำมันและ/หรือสารลดแรงตึงผิวที่ละลายสารสำคัญโดยจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบตามองค์ประกอบที่มีอยู่ในเภสัชภัณฑ์และตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ระบบนำส่งยาชนิดไขมันมีคุณสมบัติในการปกป้องสารสำคัญจากการทำลายด้วยเอนไซม์ทั้งในทางเดินอาหารและตับนอกจากนั้นยังลดความแตกต่างของการดูดซึมยาละลายน้ำยากระหว่างบุคคลได้ดี ระบบนำส่งยาชนิดไขมันอาจเตรียมอยู่ในรูปเภสัชภัณฑ์เป็นของแข็ง ของเหลวหรืออิมัลชันก็ได้โดยใช้วิธีการเตรียมที่ไม่ซับซ้อนและอาจไม่ต้องการเครื่องมือชนิดพิเศษในการเตรียม โดยการประเมินระบบนำส่งยาชนิดไขมันนิยมประเมินการละลายเพื่อเปรียบเทียบตำรับสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือควบคุมการผลิตในเบื่องต้น แต่การประเมินที่ดีจะทำได้ในร่างกายสัตว์เนื่องจากต้องอาศัยระบบย่อยและระบบนำส่งยาในร่างกาย เนื่องจากการเตรียมตำรับที่ไม่ซับซ้อนแต่สามารถแก้ปัญหาการละลายและการดูดซึมยาละลายน้ำยากได้จึงเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่น่าสนใจในการศึกษาและพัฒนาต่อไป
คำสำคัญ