บทความวิชาการ
Platelet Additive Solutions (PAS)
ชื่อบทความ Platelet Additive Solutions (PAS)
ผู้เขียนบทความ รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-004-12-2559
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ platelet in PAS ยังคงมีคุณภาพดีเช่นเดียวกับ platelet in plasma รวมทั้งยังให้ประโยชน์หลายประการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้เตรียม apheresis platelets in PAS-C สำหรับให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ O สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับ platelet แต่ไม่สามารถจัดหาชนิดที่มีหมู่ ABO ตรงกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปทำ pathogen inactivation ต่อตามความต้องการของผู้ป่วยได้ จึงเป็นการลดการขาดแคลน และเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆ อีกทั้งสามารถนำ plasma ที่แยกออกไปทำ fractionation เพื่อผลิต factor VIII concentrate, albumin และ IVIG ได้เพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มหรือบางโรคที่ไม่เหมาะสมกับการใช้ platelet in PAS ยังคงมี platelet in plasma ให้ใช้เช่นเดิม
คำสำคัญ