บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Bacterial Infections in Blood and Blood components : A Review
ผู้เขียนบทความ ภญ.พิณทิรา ตันเถียร
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงทำความสะอาดผิวหนังก่อนแทงเข็มเจาะเก็บโลหิต การใช้ถุง diversion pouch รวมถึงตรวจเพาะเชื้อในส่วนประกอบโลหิตทุกยูนิต เป็นความพยายามที่จะทำให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีความปลอดภัยในการให้กับผู้ป่วยสูงสุด แต่ยังคงพบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ดังนั้นการใช้ โลหิตและส่วนประกอบโลหิตจึงควรพิจารณาใช้ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ