บทความวิชาการ
ชื่อบทความ คำถามที่พบบ่อยในการให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์
ผู้เขียนบทความ รศ.ธีราพร ชนะกิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสำหรับทั้งมารดาและตัวอ่อนในครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์ควรพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการให้วัคซีนแต่ละชนิด หากเป็นไปได้หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับวัคซีนเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์จะเหมาะสมที่สุด วัคซีนชนิดเชื้อเป็น มีข้อห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ส่วนวัคซีนที่แนะนำให้ใช้ในหญิงมีครรภ์ ได้แก่ วัคซีนรวมป้องกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
คำสำคัญ
วัคซีน หญิงมีครรภ์