บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การทดสอบสารไพโรเจนในผลิตภัณฑ์ยาฉีดปราศจากเชื้อ
ผู้เขียนบทความ ภญ.ฐิติพร ภาคภูมิพงศ์, ภญ.นฤมล วระชุน, ภก.ธนกร หน้านวล, ภญ.กุลนันทน์ ชาแสงบง และ สุภาภรณ์ พระพุทธ
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-002-12-2559
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การทดสอบไพโรเจนในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญทำให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยควรเลือกใช้วิธีทดสอบให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิธีอื่นๆ สำหรับการทดสอบไพโรเจนในผลิตภัณฑ์โลหิต (plasma derived medicinal product) เรียกว่า Monocytes activation tests (MAT) โดยนำ human monocytes ที่ได้จากโลหิตมนุษย์ หรือ human peripheral mononuclear cell ทำการวัดปริมาณ IL-1, IL-6 และ TNF-α ซึ่งได้ผลดี อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวยังเป็นวิธีทางเลือก นอกเหนือจากการทดสอบด้วยกระต่ายแล้วหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พยายามสนับสนุนการใช้วิธี Bacterial endotoxin test เพื่อลดการใช้สัตว์ทดลองซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากร อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองด้วย
คำสำคัญ