บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Pharmacotherapy of Diabetes Mellitus
ผู้เขียนบทความ ภญ. ภิญญาภัทร ธัญญ์สิน
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นของประเทศ โดยมีสาเหตุเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของตนเองทำลายเบตาเซลล์ของตับอ่อน หรือการที่เนื้อเยื่อลดการตอบสนองต่ออินซูลิน ส่งผลให้เกิดการลดหรือขาดอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน ทำให้เกิดความผิดปกติของเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายระบบในร่างกาย และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ภาวะสังคมและเศรษฐกิจและครอบครัวของผู้ป่วย บทความนี้กล่าวถึงแนวทางการรักษาโรคเบาหวานและการเลือกใช้ยารักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและยา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
เบาหวาน pharmacotherapy