บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ผู้เขียนบทความ ภญ.จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-002-09-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน
คำสำคัญ
วารสาร ,บทความวารสาร ,e-journal cpe ,cpe online ,บทความการศึกษาต่อเนื่อง, บทความออนไลน์