บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ดอกไม้ในพิกัดเกสร
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-007-10-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ต.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 26 ต.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พิกัดเกสรในตำรายาไทย มี 3 พิกัด คือ พิกัดเกสรทั้ง 5 พิกัดเกสรทั้ง 7 และพิกัดเกสรทั้ง 9 ซึ่งประกอบด้วยเกสรและดอกไม้ 5, 7 และ 9 ชนิด ตามลำดับ คือ เกสรดอกบัวหลวง ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกกระดังงา ดอกจำปา ดอกลำดวน และช่อดอกลำเจียก มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกไม้ทั้ง 9 ชนิดนี้ พบว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง ซึ่งสนับสนุนการใช้ตามภูมิปัญญาของไทยที่นำพิกัดเกสรมาใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาหอม เพื่อแก้ลม วิงเวียน คลื่นเหียน เป็นต้น
คำสำคัญ
เกสร, ดอกไม้, พิกัดยา, Nelumbo nucifera, Jasminum sambac
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.medplant.mahidol.ac.th/index.asp