บทความวิชาการ
Autophagy กับ Atherosclerosis
ชื่อบทความ Autophagy กับ Atherosclerosis
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-001-02-2567
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ก.พ. 2567
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะหลอดเลือดแข็ง คือภาวะที่พบการสะสมของไขมัน และการเพิ่มของ inflammatory cytokines เช่น interleukin-1β ที่ผนังของหลอดเลือดชั้น tunica intima ร่วมกับการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด และเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด อีกทั้งพบการสร้าง form เซลล์ ที่กระตุ้นโดย monocyte หรือ macrophage ลักษณะของกลุ่มอาการผิดปกติของเมแทบอลิก ได้แก่ โรคอ้วน (obesity) glucose intolerance ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) และความดันโลหิตสูง (hypertension) พบการกระตุ้นผ่านหลายกลไก เช่น การดื้อต่ออินซูลิน (insulin intolerance) oxidative stress และกลไกการอักเสบ ดังนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง และเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะที่กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง (autophagy) เป็นระบบในการย่อยสลายโปรตีนส่วนเกิน หรือออกาเนลล์ที่เสื่อมสภาพโดยใช้เอนไซม์ในไลโซโซมมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของเมแทบอลิกของเซลล์ โดยมีการศึกษาพบว่าสมดุลของ autophagy ภายในเซลล์มีความจำเป็นต่อการสนับสนุน หรือป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง
คำสำคัญ
กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ภาวะหลอดเลือดแข็ง กลุ่มอาการผิดปกติทางเมแทบอลิก