บทความวิชาการ
EL027_(2567) : Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
ชื่อบทความ EL027_(2567) : Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
ผู้เขียนบทความ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-002-01-2567
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ม.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 02 ม.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตอนที่ 1 : Overview ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
ตอนที่ 2 : เรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Criteria)
ตอนที่ 3 : รู้โจทย์ (Context)
ตอนที่ 4 : แนวคิดในการออกแบบระบบ RDU ตัวอย่าง
ตอนที่ 5 : การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
ตอนที่ 6 : ตัวอย่าง การประเมินผล
ตอนที่ 7 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ
ตอนที่ 8 : สรุปภาพรวม ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
คำสำคัญ
Rational drug use, Antimicrobial Stewardship Program, RDU
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครอบรมได้ที่ register.ha.or.th
เข้าเรียนได้ที่ halearningonline.ha.or.th
ค่าอบรม 1,399 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ 1 account
ติดต่อสอบถาม haonline@ha.or.th