บทความวิชาการ
Autophagy กับ การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
ชื่อบทความ Autophagy กับ การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-004-12-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง (autophagy) นั้นไม่เพียงเป็นระบบในการย่อยสลายโปรตีนส่วนเกินหรือออกาเนลล์ที่เสื่อมสภาพภายในเซลล์เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดที่ต้านการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ด้วย โดยมีการศึกษาพบว่าส่วนประกอบของไวรัสเด็งกี่ และส่วนของไวรัสจะรวมกันในโครงสร้างที่เรียกว่า autophagosome และโครงสร้างที่ซับซ้อนนี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไลโซโซม เพื่อใช้เอนไซม์ของไลโซโซมทำการย่อยสลายต่อไป และการศึกษาจำนวนมากบ่งชี้ว่าไวรัสเด็งกี่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการ autophagy ที่ส่งผลให้ไวรัสเด็งกี่สามารถหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์จึงทำให้เพิ่มจำนวนภายในโฮสต์ได้
คำสำคัญ
กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ไวรัสเด็งกี่ การเพิ่มจำนวนของไวรัส