บทความวิชาการ
ยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม: สรุปประเด็นสำคัญด้านโครงสร้างทางเคมี
ชื่อบทความ ยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม: สรุปประเด็นสำคัญด้านโครงสร้างทางเคมี
ผู้เขียนบทความ ภก.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-003-10-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ต.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 10 ต.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คาร์บาพีเนม (carbapenems) เป็นหนึ่งในกลุ่มยาปฏิชีวนะที่มี β-lactam ring อยู่ในโครงสร้างหลัก (β-lactam antimicrobial agents) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยออกฤทธิ์ได้กว้างครอบคลุมทั้งเชื้อแกรมบวกและแกรมลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาบางชนิด ในการพัฒนายากลุ่มนี้เริ่มมาจากการค้นพบ olivanic acid ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ β-lactamase จนกระทั่งนำมาสู่การค้นพบ thienamycin ที่ถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมตัวแรกที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการในแง่ของความคงตัวซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางเคมี ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและการค้นพบยาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง จนกระทั่งได้ยาที่มีประสิทธิภาพดี มีความคงตัวดี และมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ยาแต่ละตัวมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้ความรู้ทางด้านเคมีของยามาประกอบการอธิบายได้อย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ