บทความวิชาการ
Effective Management of Headaches
ชื่อบทความ Effective Management of Headaches
ผู้เขียนบทความ ผศ. พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-012-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวล ผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่ประสบปัญหาปวดศีรษะจากความเครียด ซึ่งอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย เช่น Migraine และ Tension headache (โรคปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว) โดยอาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป แต่มีปัจจัยกระตุ้นที่เหมือนกันคือ ความเครียด และถ้าหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะเรื้อรังขึ้นได้ โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งหมดเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยาที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้นด้วยการจ่ายยา และ/หรือ ให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วยมีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ การจัดทำสื่อวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและ ชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันส่งเสริมให้เภสัชกรชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนประชาชนในสังคม และชุมชน ของตนเอง
คำสำคัญ
Tension headache, Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpa.com ---------------- หมายเหตุ:เข้าเรียนรู้ทบทวน คลิ๊กที่นี่ https://healthacademy.in.th/cpa