บทความวิชาการ
โภชนบำบัดทางการแพทย์และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อบทความ โภชนบำบัดทางการแพทย์และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-02-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 17 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 16 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด แนวทางต่าง ๆ ในการดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบันมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอาหารประจำถิ่น ความชอบ ค่านิยมและการเข้าถึงอาหารของแต่ละบุคคล อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรคเบาหวานเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในรายที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยาก เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งมีงานวิจัยยืนยันประสิทธิผลว่าสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังมีผลช่วยลดน้ำหนักตัวถ้าให้แบบทดแทนมื้ออาหาร ทั้งนี้การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐานะของผู้ป่วยร่วมด้วย
คำสำคัญ
โภชนบำบัดทางการแพทย์ อาหารทางการแพทย์ โรคเบาหวาน