บทความวิชาการ
Medical and Pharmaceutical Applications of 3D Bioprinting การประยุกต์ใช้การพิมพ์ชีวภาพสามมิติในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ชื่อบทความ Medical and Pharmaceutical Applications of 3D Bioprinting การประยุกต์ใช้การพิมพ์ชีวภาพสามมิติในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.กัมปนาท หวลบุตตา และ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-001-03-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 09 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและนำถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม โดยจุดเด่นของการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ คือความสามารถในการสร้างโครงสร้างเนื้อเยื่อที่ซับซ้อนซึ่งเลียนแบบสถาปัตยกรรมจุลภาค (microarchitecture) และการทำงานของเนื้อเยื่อต้นแบบได้ โดยเนื้อเยื่อที่เตรียมได้สามารถนำไปใช้เป็นแบบจำลองสำหรับทดสอบประสิทธิภาพยาในหลอดทดลอง และทดสอบความเป็นพิษของยาในการคิดค้นยาใหม่ อีกทั้งยังสามารถใช้การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ ในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเดิมไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถใช้สร้างเซลล์เพาะเลี้ยงสามมิติสำหรับการผลิตสารชีวภาพ เช่น วัคซีนและโปรตีนเพื่อรักษาโรค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการแพทย์และเภสัชกรรม
คำสำคัญ
การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ, เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ, การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม, แบบจำลองสำหรับทดสอบประสิทธิภาพยา, การสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย