บทความวิชาการ
Fish Oil and Health: Fact or Myth
ชื่อบทความ Fish Oil and Health: Fact or Myth
ผู้เขียนบทความ พญ. ธิสรา วีรสมัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-03-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มี.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 19 มี.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม น้ำมันปลา (Fish oil) เป็นหนึ่งในโภชนเภสัชภัณฑ์ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์หรือวารสารทางการแพทย์ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อที่เภสัชกรสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ
โภชนเภสัชภัณฑ์ (Complementary Medicines) น้ำมันปลา (Fish oil)
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครออนไลน์ www.pharcpa.com วิธีเข้าเรียนรู้วิชาการย้อนหลัง คลิีกเข้าระบบที่นี่ https://healthacademy.in.th/cpa