บทความวิชาการ
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ
ชื่อบทความ การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-02-2566
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 23 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการควบคุมคุมภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน (Specifications) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งข้อกำหนดและวิธีการทดสอบของผลิตภัณฑ์ยาโดยทั่วไปมักอ้างอิงข้อกําหนดมาตรฐานจากตํารับยา (Pharmacopoeia) เช่น ตํารายาของสหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopeia, USP) และ ตํารายาของอังกฤษ (The British Pharmacopoeia, BP) ในบทความนี้จะรวบรวมวิธีการทดสอบและข้อกำหนดที่นิยมใช้ในการการตรวจสอบเอกลักษณ์จากตำรับยาดังกล่าว เช่น Infrared spectroscopy, Ultraviolet and visible absorption spectrophotometry, Thin-Layer Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Melting Point, Polarimetry และการทำปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น
คำสำคัญ
Infrared spectroscopy, Ultraviolet and visible absorption Spectrophotometry,Thin-Layer Chromatography, Melting Point, Polarimetry