บทความวิชาการ
สารสำคัญที่พบในสมุนไพร
ชื่อบทความ สารสำคัญที่พบในสมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-02-2566
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 09 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน สารสำคัญที่พบในสมุนไพรเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ประโยชน์สมุนไพรให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิผลของสมุนไพร บทความนี้นำเสนอข้อมูลสารสำคัญที่พบในสมุนไพรที่จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ พร้อมตัวอย่างสารสำคัญที่มีการนำมาใช้ประโยชน์หรือมีฤทธิ์ทางชีวภาพ
คำสำคัญ
สมุนไพร สารสำคัญ