บทความวิชาการ
เอนไซม์กลูโคไคเนส เป้าหมายใหม่ของการพัฒนายารักษาเบาหวาน (Glucokinase: A Novel Target for Antidiabetic Drugs Development)
ชื่อบทความ เอนไซม์กลูโคไคเนส เป้าหมายใหม่ของการพัฒนายารักษาเบาหวาน (Glucokinase: A Novel Target for Antidiabetic Drugs Development)
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-020-12-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 19 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) เป็นความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม เนื่องมาจากการเสื่อมของเบต้าเซลล์ การรักษาด้วยยารักษาเบาหวานในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้ถึงเป้าหมายได้ เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ให้ความสนใจเป้าหมายใหม่ในการรักษาเบาหวานนั่นคือ เอนไซม์กลูโคไคเนส ซึ่งทำหน้าที่ในตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ ดังนั้นจึงมีการคิดพัฒนายาซึ่งกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้โดยเรียกยากลุ่มนี้ว่า Glucokinase activator (GKA) และในกลุ่มนี้ ยา Dorzagliatin อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิก Phase III และ PB-201 TTP399 และ AZD-1656 อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิก Phase II บทความฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการอธิบายหน้าที่และการทำงานของเอนไซม์กลูโคไคเนส การนำเอนไซม์กลูโคไคเนสมาใช้เป็นเป้าหมายของยารักษาเบาหวาน การศึกษาประสิทธิภาพของ GKA ในสัตว์ทดลอง จนกระทั่งการศึกษาทางคลินิกของ GKA
คำสำคัญ
Type 2 diabetes, T2DM, Glucokinase, Antidiabetic drugs, Glucokinase activator, GKA
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe