บทความวิชาการ
โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
ชื่อบทความ โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
ผู้เขียนบทความ รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-036-11-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 21 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อีกทั้งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ยาปฎิชีวนะ
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ ที่ www.pharcpa.com