บทความวิชาการ
เหลียนฮัวชิงเวิน:สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ชื่อบทความ เหลียนฮัวชิงเวิน:สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-002-10-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 16 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เหลียนฮัวชิงเวิน เป็นตำรับยาสมุนไพรที่มีการใช้มายาวนานในประเทศจีนโดยมีการใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจ และได้รับการบรรจุอยู่ในเภสัชตำรับของประเทศจีน (Chinese Pharmacopoeia) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อใช้สำหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์การระบาดของโรค severe acute respiratory syndrome (SARS) ในปี พ.ศ. 2545-2546 โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในปี พ.ศ. 2552 และโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันส่งเสริมให้สูตรตำรับเหลียนฮัวชิงเวิน เป็นที่รู้จักของประชาชนวงกว้างและได้รับความสนใจจากวงการสาธารณสุขของประเทศจีน ปัจจุบันนอกจากจะมีการใช้เหลียนฮัวชิงเวินเพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบการใช้ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ รวมถึงโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบ โรคหวัดและไซนัสอักเสบ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) เนื่องจากเหลียนฮัวชิงเวินมีฤทธิ์ต้านไวรัส ลดการอักเสบ และลดกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปอด
คำสำคัญ
เหลียนฮัวชิงเวิน, Lainhua Qingwen, ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19, COVID-19