บทความวิชาการ
Update on New COVID-19 Variants and Management of Post-COVID-19 Symptoms
ชื่อบทความ Update on New COVID-19 Variants and Management of Post-COVID-19 Symptoms
ผู้เขียนบทความ รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-030-10-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 02 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน จากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 พบว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอาจเข้ามาแทนที่สายพันธ์เดิม โดยจากการสุ่มตรวจทั้งหมด 946 ตัวอย่าง พบ BA.4 และ BA.5 ทั้งหมด 489 ราย คิดเป็น 51.7% การเปลี่ยนแปลงยีนโปรตีนของเชื้อทำให้สามารถหลบภูมิคุ้มกัน เกิดการติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม แพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิม โดยอาการที่พบมากกว่า 50% ของผู้ป่วย คือ อ่อนเพลีย ไอ ไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล และ เจ็บคอ นอกจากนี้ เมื่อหายจากการติดเชื้อ โควิด-19 ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเกิด Post COVID syndrome หรือภาวะ Long COVID เนื่องจากมีการอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการดูแลรักษาร่างกายให้กลับมาแข็งแรง การดูแลบรรเทาหรือรักษาอาการให้เฉพาะเจาะจง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดียิ่งขึ้น การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ การจัดทำสื่อวิชาการชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยา เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
คำสำคัญ
Sore Throat, Infection, Symptomatic treatment, COVID-19
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com