บทความวิชาการ
น้ำผลไม้และอันตรกิริยาต่อยาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
ชื่อบทความ น้ำผลไม้และอันตรกิริยาต่อยาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-024-07-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 10 ส.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การดื่มน้ำผลไม้ร่วมกับยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน น้ำผลไม้บางชนิดมีรายงานการเกิดอันตรกิริยาต่อยาเมื่อศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง แต่กลับไม่พบอันตรกิริยาต่อยาเมื่อใช้ในคน ดังนั้นบทความนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะอันตรกิริยาระหว่างน้ำผลไม้กับยาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในคนที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเภสัชกรในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยหรือผู้สนใจด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรกิริยาต่อกันระหว่างน้ำผลไม้กับยา
คำสำคัญ
น้ำผลไม้ อันตรกิริยาต่อยา น้ำเกรปฟรุต น้ำส้ม น้ำส้มซ่า น้ำแอปเปิ้ล