บทความวิชาการ
ยากลุ่ม Tetracyclines ตัวใหม่ (Novel Tetracyclines)
ชื่อบทความ ยากลุ่ม Tetracyclines ตัวใหม่ (Novel Tetracyclines)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-003-06-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 27 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Tetracyclines เป็นกลุ่มยาที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างจึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เชื้อเกิดการดื้อต่อยากลุ่มนี้มากขึ้น tigecycline เป็นยารุ่นที่สามตัวแรกที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้ในเชื้อที่ดื้อยาได้ อย่างไรก็ตาม ยายังมีข้อจำกัดทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และถูกแนะนำในกรณีใช้ยาอื่น ๆ ไม่ได้ผลจึงได้มีการพัฒนายาใหม่ ได้แก่ omadacycline และ eravacycline ซึ่งยาทั้งสองชนิดนี้สามารถใช้กับเชื้อที่ดื้อยากลุ่ม tetracyclines ได้เช่นเดียวกับ tigecycline และจากการศึกษาทางคลินิกพบว่ายามีประสิทธิศักย์และความปลอดภัยไม่ด้อยกว่ายามาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ omadacycline และ eravacycline มีข้อแตกต่างหลายประการ เช่น ด้านข้อบ่งใช้ รูปแบบยา การแปรสภาพยา เป็นต้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลยารุ่นที่สามชนิดใหม่ และทบทวนเกี่ยวกับข้อมูลยาเดิม เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาใหม่ในกลุ่ม tetracyclines
คำสำคัญ
eravacycline, omadacycline, tigecycline