บทความวิชาการ
ผลของโรคร่วม เภสัชวิทยา และอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Comorbidities, pharmacology and drug-drug interactions in patients with COVID-19)
ชื่อบทความ ผลของโรคร่วม เภสัชวิทยา และอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Comorbidities, pharmacology and drug-drug interactions in patients with COVID-19)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-011-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 08 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ที่กระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองโดยการสร้างสารกระตุ้นการอักเสบและไซโตไคน์ (cytokine) ที่เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบรุนแรงต่อปอดและอวัยวะอื่นๆ จนอาจทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ ตามแนวทางการรักษาโรค COVID-19 ประเทศไทย ข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันไม่แนะนำการใช้ยา chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ azithromycin แล้ว เนื่องจากขาดหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพการรักษา ยารักษาที่แนะนำ ได้แก่ favipiravir, remdesivir, lopinavir/ritonavir และยากลุ่ม corticosteroids ซึ่งใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องให้ออกซิเจนเสริมเท่านั้น นอกจากนั้นผลการศึกษาส่วนมากพบว่าผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมักมีโรคอื่นร่วมด้วย โดยโรคร่วมที่ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ตามลำดับ แม้ยังไม่สามารถอธิบายกลไกที่ชัดเจนของแต่ละโรคร่วมต่อการส่งเสริมความรุนแรงของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามผลของโรคร่วมทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย หรือเพิ่มโอกาสการเสียชีวิต ดังนั้นการทราบเภสัชวิทยาของยา กลไกการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาหลายชนิดร่วมกันจะช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงการเกิดอาการแสงดรุนแรงและอันตรายต่อผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้
คำสำคัญ
COVID-19, drug-drug interaction, comorbidity, favipiravir, remdesivir
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe