การขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

สภาเภสัชกรรมประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่สามารถขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
     1. การให้คำปรึกษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล หมายความถึง การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล เช่น ระบบ Line official account เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการวัคซีน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นำมาบูรณาการกับองค์ความรู้บนหลักฐานเชิงประจักษ์

     เช่น กรณีการรับวัคซีนร่วมกับการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคทางจิตเวช รวมทั้งการใช้ยาคุมกำเนิดหรือผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน เป็นต้น

     2. การปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน หมายความถึง การให้บริการระหว่างการฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีนที่จัดไว้ทั้งในและนอกสถานพยาบาล โดยผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการหรือเตรียมการศึกษาและทำความเข้าใจระบบการปฏิบัติงานการให้บริการวัคซีน และในระหว่างการปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อกาวน์ติดตราสภาเภสัชกรรม

รูปแบบกิจกรรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
          1. การให้คำปรึกษา ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลในการให้บริการทางเภสัชกรรม การประเมินอาการและความเสี่ยง การให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองหลังรับวัคซีน รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล
          2. การปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน ได้แก่ การบริหารจัดการในการให้บริการวัคซีน การควบคุมการรับส่งวัคซีนและการส่งมอบวัคซีน การ Draw ยา การเฝ้าระวังภายหลังการฉีดวัคซีน การคัดกรองประวัติและสถานะสุขภาพของผู้รับการฉีดวัคซีน การให้คำแนะนำปรึกษากับบุคลากรสาธารณสุขอื่นหรือผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับยาที่ใช้ การตอบคำถามผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูลวัคซีนในด้านประเภท ประสิทธิภาพ และอาการอันไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน

เงื่อนไขการรับรอง
          1. การคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง ได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 1 หน่วยกิต เศษของเวลาที่ไม่ครบ 3 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง หรือนำไปรวมกับการทำงานในคราวต่อไปโดยต้องบันทึกผลรวมชั่วโมงในเอกสารเดียวกัน และหน่วยกิตสะสมจากกิจกรรมนี้สูงสุดไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อปี
          2. การแสดงหลักฐานต่อสภาเภสัชกรรม แสดงแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในกิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (สภ.76) โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการลงนามของหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนายกสมาคมวิชาชีพ ให้การรับรองการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตดังกล่าว และให้ใช้ 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 หน่วยงาน
          3. การแสดงหลักฐานต่อหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อลงนาม กรณีการให้คำปรึกษาต้องแสดงบันทึกหลักฐานการเข้าให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์ม และกรณีการปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน ให้แสดงตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดกิจกรรม
          4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด โดยสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ปีละ 1 ครั้ง พร้อมแนบแบบฟอร์ม (สภ.76) ในรูปแบบไฟล์ .PDF (ไม่เกิน 3 ไฟล์ ต่อปี) เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์พิจารณาตรวจสอบเพื่อการรับรองหน่วยกิต หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สามารถยกเลิกการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังกล่าวได้ โดยการตัดสินของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการรับรอง
          นับการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะมีมติยกเลิกประกาศฉบับนี้

โปรดศึกษารายละเอียดและเอกสารขั้นตอนการขอรับรองหน่วยกิต ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 591 9992-5 กด 4