หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรอบแรก (พ.ศ.2558 - 2562) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
   
 
 
 
หลักเกณฑ์ (2,633.14 k)