ประกาศรายชื่อผู้ทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมในรอบการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (30 ต.ค. 2563)

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม
ในรอบการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
(ข้อมูล วันที่ 30 ต.ค. 2563)

 

     ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ตามวิธีการที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกำหนด เพื่อเก็บหน่วยกิตรวม 5 ปีส่วนที่ขาดเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

   โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข

           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 

           ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

2. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org

 โปรดแจ้งข้อมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ฯ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ออกประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะส่งหนังสือรับรองการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมกลับให้ท่านทาง Email ที่ท่านส่งแจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปให้ทราบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ์ โทรศัพท์ 080 285 8082 ในวัน เวลา ราชการ