หน่วยกิตรายปี และ/หรือ หน่วยกิตรวม 5 ปี ไม่ครบ (เกินรอบ 5 ปี) ให้เก็บหน่วยกิตชดเชย ด้วยวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 การขอรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (คำขอฯ 80)

ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)
และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี) เกินรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้นั้นสามารถเก็บหน่วยกิตชดเชย ด้วยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 การขอรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประเภทการประชุมวิชาการ หรือ สัมมนาออไลน์
ตามที่สถาบันหลัก หรือ หน่วยงานในเครือข่ายจัดขึ้น

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หน่วยกิตไม่ครบจำนวนน้อย และ ไม่เร่งรีบมากในการแก้ไขหน่วยกิตให้เสร็จ
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเก็บหน่วยกิตส่วนที่ขาดครบตามเกณฑ์ ให้ส่ง คำขอฯ สภ.80 ไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตชดเชย และค่าเปิดระบบปรับปรุงข้อมูลฯ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท