วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 สำหรับการเก็บหน่วยกิตชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ (คำขอฯ 67)