วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ ทำได้ 3 วิธี

วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชย
สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์
กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
(หน่วยกิตรวม 5 ปีน้อยกว่า 100 หน่วยกิต,หน่วยกิตรายปีน้อยกว่า 10 หน่วยกิต)

       ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด สามารถเก็บหน่วยกิตชดเชยได้ 3 วิธี ดังนี้

   วิธีที่ 1 การเข้าประชุมวิชาการ
   วิธีที่ 2 การเข้าสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
   วิธีที่ 3 การประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ จัดโดยสภาเภสัชกรรม 

วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ใช้แบบคำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ (สภ.80) รูปแบบกิจกรรมประเภทการประชุมวิชาการ หรือ สัมมนาออนไลน์
    ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคำขอฯ (สภ.80) ต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้หน่วยกิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมถูกบันทึกเข้าระบบสารสนเทศของการจัดการศึกษาต่อเนื่องในปีปัจจุบัน ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวิธีข้างต้นจนได้หน่วยกิตครบตามจำนวนที่ขาด
    จากนั้นส่งไฟล์คำขอ.สภ.80 ที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org 

ค่าธรรมเนียมเมื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยครบตามเกณฑ์ ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. กรณีเก็บหน่วยกิตชดเชยครบเกิน 1 ปีนับจากวันที่หน่วยกิตไม่ครบเกณฑ์
    ต้องชำระค่าปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอีก 1,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน : โอนเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร
1. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สภาเภสัชกรรม” ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 
เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภาเภสัชกรรม” ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 


วิธีที่ 3 การประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ จัดโดยสภาเภสัชกรรม 

    ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง สภ.70/1 เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมผ่านระบบ E-service ค่าสมัครสอบ 2 ชุดวิชา เป็นเงิน 2,000 บาทชำระค่าสมัครจากในระบบ E-service เมื่อท่านยื่นคำขอ รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=2600&catid=1