ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2564 เรื่อง รายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพที่ประเมินความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบฯ