ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรายปี ของปี 2563 น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (ณ 23 ธันวาคม 2563)