คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.59)