การทำการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)

 

การทำการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)

 กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (รอบแรก) (พ.ศ. 2558 – 2562)

 

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดแนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม ไว้ 4 วิธีให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตไม่ครบตามเกณฑ์ เลือกวิธีการดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

    วิธีที่ 1 การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว 

              1.1 กรอกข้อมูลในคำขอหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว (สภ.61)

              1.2 ส่งคำขอ ไปที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org

    วิธีที่ 2 การขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 

              2.1 กรอกข้อมูลในคำขอรับการรับรองการเข้าประชุมวิชาการฯ (สภ.63)

              2.2 จากนั้น ติดต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม 

     วิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  

             3.1 กรอกข้อมูลในคำขอรับขอรับการประเมินความรู้ฯ (สภ.64) 

             3.2 ส่งคำขอฯ ไปที่ Email : ccpe@pharmacycouncil.org

            3.3 โปรดรอ Email ตอบกลับแจ้ง Link สำหรับให้เข้าไปทำบทความออนไลน์ 

     วิธีที่ 4 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่าน โดยการสอบความรู้กฎหมายเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแต่ละวิธี ปรากฎดังไฟล์ "02.วิธีการก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม_รอบ 5 ปีแรก_2558-2562" ด้านท้ายนี้

            ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอสภาเภสัชกรรมออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปี พ.ศ. 2558 – 2562 แล้วนั้น โดยมีสมาชิกจำนวน 4,910 คน ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดเกณฑ์ในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 หมวด 4 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 ที่กำหนด“ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต”

        อนึ่งสภาเภสัชกรรม ได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ผ่อนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหน่วยกืตการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้งดเว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต เฉพาะในรอบระยะเวลาเก็บหน่วยกิต 5 ปีแรก (พ.ศ. 2558 – 2562) และให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบ 100 หน่วยกิต ทุกคน เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเก็บหน่วยกืตการศึกษาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพิจารณาว่าในรอบปีจะมีการเก็บหน่วยกิตครบ 10 หน่วยกิตหรือไม่

       เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้การดำเนินการเก็บหน่วยกิตบางรูปแบบกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพฯ เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สภาเภสัชกรรมจึงออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (5 ปี) ที่ผ่านมา จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือนนับแต่วันที่ครบรอบการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมเป็น 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 
 
 
03.แผนผังวิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมฯ  (2,532.25 k)
04. สภ.61_คำขอหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว  (49.13 k)
05. สภ.62_คำขอกลับมาใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  (36.33 k)
06. สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี  (85.03 k)
09.ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่ครบตามเกณฑ์  (1,274.94 k)
file_3686.สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไ.pdf  (89.65 k)
file_3687.สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไ.doc  (72.00 k)
01.หนังสือแจ้งสมาชิก_ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ_ไม่ครบเกณฑ์  (521.93 k)
02.วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบ  (406.77 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้_โดยการทำข้อสอบ  (163.50 k)