ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบไม่มีอายุ ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ หน่วยกิตรวม น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และเหลือระยะเวลาการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบไม่มีอายุ 
ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ หน่วยกิตรวม น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
และเหลือระยะเวลาการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรมได้มีมติ ผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บคะแนน CPE ในรอบห้าปีแรก (ปี 58 ถึง ปี 62) โดยงดเว้นเงื่อนไข การเก็บคะแนน CPE ขั้นต่ำรายปีอย่างน้อยปีละ 10 หน่วยกิต หากเก็บไม่ครบจะต้องเก็บเพิ่มในส่วนที่ไม่ครบสองเท่า แต่ยังคงเงื่อนไขการเก็บคะแนนรวมห้าปีอย่างน้อย 100 คะแนน
จึงขอให้สมาชิกเภสัชกรรม เร่งทำการศึกษาต่อเนื่อง โดยเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ 100 หน่วยกิตภายใน วันที่ 31 ธค 62 

อ้างถึงประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง