ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปีในรอบปีที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ

ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยกิตน้อยกว่า 10 หน่วยกิต/ปี ในรอบปีที่ 2

และเหลือเวลาการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่เกิน 1 เดือน

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

 

            สภาเภสัชกรรม ขอความร่วมมือสมาชิก ผู้ที่มีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภ. ตามข้อมูลในตารางแนบท้ายนี้ 

         โปรดทำการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของท่านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่องอยู่เสมอ นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนา ดูแล คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ยา

 

          การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกท่าน สามารถเข้าถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ตามที่สถาบันหลักจัดขึ้น 

          ปัจจุบันสภาเภสัชกรรม โดยการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และสถาบันหลัก  ผลิตกิจกรรมประเภทบทความวิชาการ ออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน จำนวน 22 บทความ โดยมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 54.50 หน่วยกิต


          ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถเข้าไปทำการศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อเก็บหน่วยกิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้รหัสผ่านที่สภาเภสัชกรรมส่งให้ทาง Email ในการเข้าทำการศึกษาต่อเนื่อง

 

 

สภาเภสัชกรรม ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

 
 
 
 
 
file_1953.cpe_non10ce_30Nov16.pdf (842.43 k)