การประชุมวิชาการ
(Online)"Benefits of Effervescent tablets vitamin preparation: Recent clinical updates On Combined micronutrients (BEReC)”
ชื่อการประชุม (Online)"Benefits of Effervescent tablets vitamin preparation: Recent clinical updates On Combined micronutrients (BEReC)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-028-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันความสนใจในการดูแลสุขภาพ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิตามินอาหารเสริม เป็นคำถามที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการเองมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเภสัชกรอย่างเหมาะสม เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักถามถึงประวัติพฤติกรรมสุขภาพและความกังวลในการดูแลสุขภาพ สามารถแนะนำการดูปลสุขภาพแบบองค์รวมและผลิตภัณฑ์วิตามินเสริมอาหารที่จำเป็นและใช้ได้อย่างปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Benefits of Effervescent tablets vitamin preparation: Recent clinical updates On Combined micronutrients (BEReC)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อุบัติการณ์ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการขาดวิตามินเกลือแร่ (micronutrients) (2) แนวทางการดูรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดวิตามินเกลือแร่ (3) บทบาทของวิตามินเกลือแร่ต่างๆ ต่อสุขภาพโดยองค์รวม (4) ผลิตภัณฑ์ combined micronutrients และข้อบ่งใช้ในการดูแลสุขภาพ (5) บทบาทของรูปแบบยา และข้อดีของ effervescent tablets ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (6) แนวทางการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติการณ์ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการขาดวิตามินเกลือแร่ (micronutrients)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการขาดวิตามินเกลือแร่และบทบาทของวิตามินเกลือแร่ต่างๆ ต่อสุขภาพโดยองค์รวม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ combined micronutrients และบทบาทของรูปแบบยา effervescent tablets ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ