การประชุมวิชาการ
(Online)หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้
ชื่อการประชุม (Online)หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-025-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้มาใช้บริการในร้านขายยา ได้แก่ อาการอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยชรา วัยผู้ใหญ่ หรือเด็กเล็ก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการเองมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการและคำแนะนำในการบรรเทาอาการ ยารักษาโรค และการป้องกันการเกิดอาการซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักถามและจำแนกกลุ่มอาการอุจจาระร่วง พร้อมให้คำแนะนำการรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วง (2) อุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคอุจจาระร่วง (3) แนวทางการรักษาโรคอุจจาระร่วง และกลุ่มยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง (4) หลักการเลือกใช้ยารักษาโรคอุจจาระร่วงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (5) การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคอุจจาระร่วง และ การเลือกใช้ยารักษาโรคอุจจาระร่วงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th