การประชุมวิชาการ
อบรมหลักสูตร “HIV 1,2 Self-test และบทบาทเภสัชกรในการให้คำแนะนำ” รุ่นที่ 1
ชื่อการประชุม อบรมหลักสูตร “HIV 1,2 Self-test และบทบาทเภสัชกรในการให้คำแนะนำ” รุ่นที่ 1
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-032-04-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ zoom
วันที่จัดการประชุม 24 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน โรคเอดส์เป็นปัญหาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโรค ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีนโยบายส่งเสริมการตรวจคัดกรองเอชไอวี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติการติดเชื้อเอชไอวีในปี 2573 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังบรรลุเป้าหมายเพียงร้อยละ 90.2 ดังนั้นการให้บริการแจกชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองให้กับประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป สามารถรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ฟรี 1 ชุด ต่อวันต่อคน ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จึงมีความสำคัญ เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคเอดส์ สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร“HIV 1,2 Self-test และบทบาทเภสัชกรในการให้คำแนะนำ” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self-test) สำหรับประชาชนคนไทย โดยหลังจากที่ผู้ป่วยทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแล้ว สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันด้วยวิธี Professional test ที่หน่วยบริการสุขภาพ และเข้าสู่กระบวนการรักษาและติดตามต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ให้คำแนะนำในการตรวจ HIV Self test ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยง HIV
3.ให้บริการและลงข้อมูลการส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม เบอร์.02 591 9992 กด 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237 ไลน์ไอดี @sunee.l