การประชุมวิชาการ
(Online)"Pharmacy Forum 2024: New Update in Pharmaceutical Care for Community Pharmacist"
ชื่อการประชุม (Online)"Pharmacy Forum 2024: New Update in Pharmaceutical Care for Community Pharmacist"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-019-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นสาเหตุมาจาก สภาวะแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพในสังคมปัจจุบัน เภสัชกรจึงต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของโรค แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยา เพื่อสามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาให้แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้เภสัชกรยังมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่มีอาการข้างเคียงจากความรุนแรงของโรค ได้แก่ โรคปลายประสาทอักเสบ ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Pharmacy Forum 2024: New Update in Pharmaceutical Care for Community Pharmacist ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) พยาธิวิทยา อาการแสดง และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบ (2) แนวทางการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ และบทบาทของ วิตามินบี 1 6 12 ในการรักษา (3) การดูแลรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น จนถึงระยะรุนแรง (4) กลุ่มยาที่เหมาะสมในแต่ละอาการของโรคหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย (5) การดูแลรักษาอาการคัดจมูกในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (6) บทบาทของยาแก้คัดจมูกชนิดพ่นร่วมกับยาพ่นชนิดสเตียรอยด์ (7) การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบ โรคหวัดและโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและการประเมินความรุนแรง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงโรคท้องผูก และแนวทางการรักษาโรคท้องผูก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยารักษาโรคท้องผูก และการคำนึงถึงภาวะการดื้อต่อการรักษา การให้คำแนะนำการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมเพื่อประสิทธิภาพการรักษา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th