การประชุมวิชาการ
พิธีเปิดสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต และงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม พิธีเปิดสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต และงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-009-04-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ตทาวน์
วันที่จัดการประชุม 21 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งสมาคมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและการรวมกลุ่มของเภสัชกรชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพ และแสดงจุดยืนทางวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงจัดงานประชุมวิชาการให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาที่พบมากขึ้น โดยเฉพาะความชุกของการดื้อยากลุ่มแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant gram negative bacteria, MDR-GNB) ที่เพิ่มขึ้น พบมากในโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ทำให้มีตัวเลือกในการใช้ต้านจุลชีพน้อยลง
ส่วนอีกกลุ่มโรคที่พบบ่อยคือโรคติดเชื้อผิวหนัง โดยเกิดได้จากทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ครบถ้วนในการจำแนกโรค คัดเลือกยาที่เหมาะสมและให้การรักษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้ต้านจุลชีพ
ดังนั้นการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในร้านขายยาจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย มีความปลอดภัยในการใช้ยา และป้องกันเชื้อดื้อยาในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดตัวสมาคมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต
2.เข้าใจและทราบถึงแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3.เข้าใจและทราบถึงการรักษาโรคติดเชื้อผิวหนังที่พบบ่อยในร้านขายยา
4.เข้าใจและทราบถึงการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
ร้านยา, ติดเชื้อ, ผิวหนัง, ทางเดินปัสสาวะ