การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี2567 “ บทบาทเภสัชกรกับการทำงานยุค Digital Transformation 2567”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี2567 “ บทบาทเภสัชกรกับการทำงานยุค Digital Transformation 2567”
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-013-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กว่า 4,000 คน มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดบริการทั้ง ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และภารกิจหลัก 5 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการภาพรวม ของประเทศ โดย มีเป้าหมาย สร้างความเท่าเทียม เข้าถึง เป็นเป็นธรรม ด้านการรับบริการด้านสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ตลอดจน การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ตามนโยบายหมอครอบครัว ในโรงพยาบาลชุมชน จาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 775 โรงพยาบาลชุมชน
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี สู่การปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพ บทบาทหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และเครือข่าย ในทุกเขตสุขภาพ ในครั้งนี้เลือกพื้นที่ ภาคเหนือ เพื่อได้แลกเปลี่ยน และถอดบทเรียน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับ ติดตาม ประเมินผล ในส่วนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน โดยต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณสุข ต่อประชาชนในระดับชุมชนมากขึ้น
และด้วยแนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อเข้าสู่ Smart Hospital เพื่อให้โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข สภาเภสัชกรรมจะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทเภสัชกรกับการทำงานยุค Digital Transformation 2567 ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม ๒๕๖7 เพื่อสนับสนุนบทบาทเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนต่อการบรรลุเป้าหมาย Smart Hospital เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านเภสัชกรรม ในยุคดิจิทัล ให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายการทำงานด้านสาธารณสุข
2.เพื่อให้เภสัชกรระดับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ ได้รับการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะด้านการจัดการทางเภสัชกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3.เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ในระดับโรงพยาบาลชุมชน สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข
คำสำคัญ
กองบริหารการสาธารณสุข
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0851076815 เภสัชกรหญิงอัญชลี ชมภู