การประชุมวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ด้านการตรวจสอบความถูกต้อง
ชื่อการประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ด้านการตรวจสอบความถูกต้อง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-005-04-2567
สถานที่จัดการประชุม สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 27 เม.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้ผลิตยาต้องมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตมีความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายในการใช้ ถูกต้องตามข้อกำหนดในทะเบียนตำรับยาหรือตามการอนุญาตทดสอบผลิตภัณฑ์ยาในมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาไม่มีคุณภาพ ประสิทธิศักย์ หรือความปลอดภัยเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการระบุถึงกิจกรรม การตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการตรวจสอบความถูกต้อง ที่ใช้กับสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการในการผลิต ผู้ผลิตต้องควบคุมประเด็นสําคัญของการดําเนินการผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การวางแผนเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องจัดทําเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ และทําการประเมินผลกระทบต่อสถานะของการตรวจสอบความถูกต้องหรือประเมินกลยุทธ์การควบคุม รวมถึงระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้
• เข้าใจและเรียนรู้หลักการ และกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องกับสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา
• เข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการและวางแผนการตรวจสอบความถูกต้อง
• สามารถจัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง
• สามารถประเมินผลกระทบต่อสถานะการตรวจสอบความถูกต้องและกลยุทธการควบคุมจากการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิตและกระบวนการ
• สามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ, การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด, การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์, การตรวจสอบยืนยันการขนส่ง, การตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุหีบห่อ และการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์
• สามารถจัดการการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ
validation, การตรวจสอบความถูกต้อง
วิธีสมัครการประชุม
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 26,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระค่าลงทะเบียน บัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-2-82031-1